۰۴
مرداد

نقش پتاسیم در گیاه

۱- پتاسیم عامل تسهیل در انتقال مواد غذایی و آهن از یک قسمت به قسمت دیگر گیاه می باشد.

۲- پتاسیم نقش اساسی در فعال سازی آنزیم ها دارد.

۳- پتاسیم در کنترل تعرق از طریق بازوبسته کردن روزنه برگها موثر است.

۴- پتاسیم در ساختار دیواره سلولی دخالت دارد.

۵- پتاسیم در توبید اکسین، تاثیر غیر مستقیم دارد.

۶- پتاسیم در ازدیاد مقاومت گیاه به بیماری ها و رطوبت زیاد ، سرما، گرما و خشکی نقش دارد.

۷- پتاسیم در تسریع عمل نیتریفیکاسیون موثر است.

۸- پتاسیم از اجزای تشکیل دهنده مواد ساختار گیاه نیست اما در سنتز آمینواسیدها  و پروتئین ها از یون های آمونیوم ضروری است.

۹- پتاسیم در فتوسنتز نقش اساسی دارد.

۱۰- پتاسیم در ازدیاد تولید مواد نشاسته ای و قابل جذب نمودن سایر املاح نقش دارد.

۱۱- پتاسیم در ساخت پروتئین ها موثر است.

۱۲- پتاسیم در متابولیسم اکسیداتیو و تعادل بار الکتریکی غشاهای سلولی نقش دارد.

۱۳- پتاسیم در ایجاد ساقه های سخت، قوی و کاهش خوابیدگی و ازدیاد وزن دانه نقش دارد.

۱۴- پتاسیم در تشکیل وانتقال نشاسته؛ قند و چربی  نقش دارد.

۱۵- پتاسیم در حفظ تعادل یون های غیر متحرک سیتو پلاسم و آنیون های متحرک واکوئل نقس مهمی ایفا می کند.

۱۶- پتاسیم عمل خنثی سازی اسیدهای آلی که از نظر فیزیولوژیکی دارای اهمیت فراوانی است را برعهده دارد.

۱۷- پتاسیم تاثیر شدت نور را متعادل کرده و غلظت کلروفیل و عمل کربن گیری را افزایش می دهد.

۱۸- پتاسیم طول عمر گلهای شاخه بریده و خاصیت انباری محصولات را افزایش می دهد.

۱۹- پتاسیم راندمان آب آبیاری و کودهای ازته را افزایش می دهد.

۲۰- پتاسیم فعالیت ریزوبیوم های تثبیت کننده ازت را افزایش داده و مانع از تجمع نیترات می شود.

۲۱- پتاسیم در افزایش تعداد و قطر دسته های آوندی و در نتیجه افزایش تعرق گیاه در شرایط تنش آبی نقش دارد.

۲۲- پتاسیم در تولید ماده خشک موثر است.چون گیاهان دچار کمبود پتاسیم میزان تنفس بیشتری داشته و در نتیجه تولید ماده خشک آنها کاهش می یابد.

نقش پتاسیم در برابر تنش ها:

الف) تنش سرما:

پتاسیم فعالیت دیاستازی و قندسازی را در گیاه افزایش داده و بدین ترتیب از عمل یخ زدن در داخل سلولهای گیاهی تا حدود زیادی می کاهد.

ب) تنش خشکی:

پتاسیم در مواقع خشکی تعرق گیاه را کاهش می دهد و از طریق تنظیم اسمزی گیاه می تواند جذب آب را افزایش دهد. ثابت شده است که وقتی مقدار پتاسیم در سلولهای درخت کاج ۰/۳%است فقط ۴ روز در مقابل خشکی مقاومت می کند در حالیکه اگر مقدارآن به ۱/۳% برسد مقاومت درخت تا ۷

روز افزایش می یابد.

ج) تنش شوری:

پتاسیم از طریق بهبود نسبت پتاسیم به سدیم در افزایس مقاومت به شوری موثر است.