۰۴
مرداد

نقش پتاسیم در گیاه

۱- پتاسیم عامل تسهیل در انتقال مواد غذایی و آهن از یک قسمت به قسمت دیگر گیاه می باشد. ۲- پتاسیم نقش اساسی در فعال سازی آنزیم ها دارد....

ادامه مطلب