۲۲
مرداد

پتاسیم

پتاسیم فلزی نرم به رنگ سفید – نقره ای است که از لحاظ شیمیایی شدیدا فعال است. این عنصر در سال ۱۸۰۷ توسط همفری دیوی،دانشمند انگلیسی کشف شد.پتاسیم به صورت غیر ترکیبی در طبیعت یافت نمی شود. از نظر فراوانی در پوسته زمین هفتمین عنصر و در محلول ها و اقیانوس ها ششمین عنصر می باشد.

حدود ۲/۴% پوسته زمین از نظر وزنی از پتاسیم تشکیل شده  است.

کانی هایی که دارای پتاسیم هستند شامل سیلویت، کارنالایت، لانژینیت، پلی هالیت، فلدسپاتهای پتاسیم، موسکویت، بیوتیت، مونت موریلونیت، ایلیت، ورمیکولیت و کلریت می باشند که ازدریاچه های قدیمی و کف دریا به دست می آیند. معدن پتاس در آلمان، نیو مکزیکو، کالیفرنیا و چند ایالت دیگر امریکا یافت می شود.

مهمترین نمکهای پتاسیم عبارتند از هیدروکسید، کربنات، کلرید، کلرات، برمید، یدید،سیانید،  سولفات، کرومات و کرومیت .

پتاسیم عنصری بسیار واکنش پذیر و با الکترو پوزیتیوه بالا در بین فلزات است.

این عنصر به سرعت در مجاورت اکسیژن هوا اکسیده می شود و باید در نفت نگهداری شود.

برای این عنصر ۱۷ ایزوتوپ شناخته شده است

در تغذیه گیاه، پتاسیم به عنوان عنصر کیفیت لقب گرفته است. در مناطق خشک و نیمه خشک به دلیل وجود کانی های خاص مانند میکا، رس ایلیت و … ، خاکها غنی از پتاسیم هستند. ولی در اثر کشت و برداشت محصول در طول سالیان، پتاسیم خاک رو به تخلیه رفته و در بیشتر مناطق کود پتاسیمی مورد نیاز است. پتاسیم فراوان ترین کاتیون موجود در سلول های گیاهی است و حدود ۱۰% ازوزن خشک گیاه را شامل می شود.

پتاسیم به ۴ شکل مختلف در خاک وجود دارد:

۱- کانی های اولیه

۲- تثبیت شده

۳- پتاسیم جذب سطحی شده به

صورت قابل تبادل توسط کلوئیدها

۴- پتاسیم محلول

پتاسیم جزء عناصر پرمصرف است. تجربه ها نشان می دهد که معمولا مقدار ۳ عنصر پتاسیم، فسفر و نیتروژن در خاک نسبت به سایر عناصر ضروری برای حداکثر رشد گیاه نا کافی است.لذا این ۳عنصر ترکیب اساسی کودهای تجاری را تشکیل می دهد.

مهمترین بخش تامین کننده پتاسیم مورد نیاز گیاه، بخش محلول آن است.بعلاوه پتاسیم بعنوان اسمولیت معدنی در تنظیم اسمزی نقش داردکه باعث توسعه سلولی،عمل سلولهای روزنه، حرکات برگ و تروپیسم ها می شود.