۲۱
مرداد

پتاسیم و فتوسنتز

پتاسیم و فتوسنتز:

پتاسیم نقش کلیدی در فتوسنتز دارد. یون پتاسیم انتقال مواد حاصل از فتوسنتز را تسریع می کند. این امر احتمالا مربوط به فرآیندهای فتوفسفوریلاسیون است. به طوریکه هرگاه مقدار یون مثبت پتاسیم در گیاه زیاد شود، تولید  ATPهم زیاد می شود که خود در بارگیری آوندهای آبکش با مواد ساخته شده فتوسنتزی لازم است. افزایش فتوفسفوریلاسیون و انتقال الکترون فتوسنتزی در گیاهانی که به خوبی از یون پتاسیم برخوردار هستند، مشاهده شده است.

فعال سازی آنزیم ها توسط پتاسیم:

یون پتاسیم در فعال سازی سیستم های آنزیمی مختلف نقش دارد. یون پتاسیم برای اتصال t R N A به ریبوزوم ها ضروری است.

بیش از ۶۰ نوع آنزیم مختلف شناخته شده است که برای فعال سازی نیازمند کاتیون های تک ظرفیتی است . دراغلب موارد یون پتاسیم موثرترین کاتیونی است که در  این فعال سازی شزکت دارد. از جمله آنزیم سینتتاز نشاسته از ذرت شیرین به قوی ترین وجهی توسط یون پتاسیم فعال می شود.

در مورد چندین آنزیم، تاثیر آمونیوم یا روبیدیم در فعال سازی همانند تاثیر یون پتاسیم است اما در همه گیاهان، آمونیوم و روبیدیم نمی توانند جایگزین یون پتاسیم شوند زیرا آنها در غلظت های مشابه  پتاسیم سمی هستند.