۲۰
مرداد

پتاسیم و عملکرد آن در گیاه

غلظت پتاسیم:

پتاسیم در غلظت های قابل توجه در واکوئل و سیتوسول تجمع می یابد. غلظت K+در سیتوسول بین ۳۰ تا ۳۲۰ Mmمتغیر است. در مقایسه با سیتوسول، غلظت K+در واکوئل بیشتر بوده و بسته به نوع گیاه و مقدار پتاسیم موجود در زمان رشد گیاه بین ۱۰ تا ۵۰۰Mmمی باشد.

غلظت ثابت K+ درسیتوسول برای فعالیت آنزیمی در سطح اپتیمم ضروری است و اگر این غلظت تغییر کند، زمینه ای را برای سمیت یون ها مانند خشکی در اثر غلظت بالای سدیم و آمونیوم به وجود می آورد.

انتقال پتاسیم در گیاه:

پتاسیم جذب شده توسط ریشه از طریق آوندهای چوبی به بخش های هوایی   گیاه انتقال می یابد و مجددا همراه با مالات توسط بافت آوند آبکش به ریشه ها منتقل می شود. پتاسیمی که از طریق آوندهای آبکش به ریشه ها منتقل می شودمی تواند یک سیگنال برای تعدبل ورود K+به ریشه ها باشد.

غشای پلاسمایی نسبت به K+از نفوذپذیری بالایی برخوردار است . اختلاف پتانسیل الکتریکی موجود در ۲ بخش غشای پلاسمایی امکان انتقال K+را در فواصل کوتاه فراهم می آورد که این اختلاف پتانسیل الکتریکی توسط پمپ پروتن ATP ase  ایجاد می شود.

سیستم های زیادی برای جذب و انتقال پتاسیم وجود دارد که از لحاظ قدرت جذب K+از خاک و انتقال آن در گیاه با یکدیگر متفاوت می باشد. به طور کلی جذب K+از خاک و انتقال آن در گیاه به واسطه پروتئین های ناقل متصل به غشا و کانالهای یونی صورت می گیرد.

 

اثرات متقابل پتاسیم با دیگر عناصر:

۱- در زمان حضور مقدار زیاد کود نیتروژن و فسفر،پتاسیم عاملی محدود کننده برای رشد است.

 

۲- مصرف پتاسیم موجب کاهش غلظت کلسیم و منیزیم در برگها

می شود.

 

۳- مصرف پتاسیم، غلظت عناصر ازت، منگنز، فسفر و روی را کاهش می دهد.