۱۰
فروردین

آبیاری قطره ای

در سیستم آبیاری به روش قطره ای آب با فشار کم از روزنه هایی که بر روی لوله ی آبیاری (قطره چکان ها) ایجاد شده خارج میشود و پای گیاه ریخته میشود.
به این طریق آب در سطح کوچکی از خاک ودر محلی که ریشه ی گیاه قرار دارد در عمق کمی از خاک توزیع میشود.
سیستم آبیاری قطره ای شامل بخشهای زیر میباشد:
۱٫دستگاه تنظیم مرکزی
۲٫شبکه توزیع و آبرسانی (لوله و اتصالات)
۳٫قطره چکان (دریپر)
مزایای آبیاری قطره ای:
صرفه جویی در مصرف آب .
کاهش تبخیر از سطح خاک.
عدم وجود رواناب سطحی و کنترل نفوذ عمقی از عواملی هستند که باعث کاهش مصرف آب و در نتیجه افزایش بازده آبیاری میشود.
همچنین میتوان کود مایع را با استفاده از این سیستم به صورت مستقیم پای ریشه رسانید و از نفوذ به عمق خاک یا شسته شدن توسط رواناب جلوگیری کرد.